โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ศ20247 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 1

  เต็ม

2 ศ20249 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 (กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
3 ศ20251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
4 ศ20251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 (กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  เต็ม

5 ศ30247 ทฤษฎดนตรีสากล 1 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 4

  เต็ม

6 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 [กลุ่ม 2] ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 3

  เต็ม

7 ศ20221 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย1 (กลุ่ม2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
8 ศ20223 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย3 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
9 ศ20225 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 5 (กลุ่ม2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
10 ศ30230 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
11 ศ30231 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
12 ศ20205 ศิลปะไทย 1 (กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  เต็ม

13 ศ20207 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (กลุ่มที่1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  เต็ม

14 ศ20207 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (กลุ่มที่2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  เต็ม

15 ศ20212 การออกแบบพื้นฐาน (กลุ่ม 2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 3

  เต็ม

16 ศ30201 ศิลปะประดิษฐ์ (กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 4

  เต็ม

17 ศ30207 การเขียนภาพไทย (กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 6

  เต็ม

18 ท20201 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 1 (กลุ่ม 1) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  เต็ม

19 ส20208 การป้องกันการทุจริต 1 (กลุ่ม 2) ครูพรรทนา สรรภา 1

  เต็ม

20 ง20218 งานเขียนแบบ1(กลุ่ม1) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 1

  เต็ม

21 ง20218 งานเขียนแบบ1(กลุ่ม2) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 1

  เต็ม

22 ง20219 งานเขียนแบบ2(กลุ่ม2) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 2

  เต็ม

23 ง20226 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร1(กลุ่ม1) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 3

  เต็ม

24 ง20240 การเลี้ยงปลาสวยงาม (กลุ่ม 1) ครูบุญมี โอทอง 3

  เต็ม

25 ง30234 การเลี้ยงปลาในบ่อซิเมนต์ (กลุ่ม 2) ครูบุญมี โอทอง 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
26 ง30238 การเลี้ยงสัตว์ปีก ม.5 ( กลุ่ม 2) ครูบุญมี โอทอง 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
27 พ20223 เปตอง1 (กลุ่ม 2) ครูนาตยา สอนคำเสน 3

  เต็ม

28 ง30237 การเลี้ยงกบ ม.6 (กลุ่ม2) ครูบุญมี โอทอง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
29 พ20211 วอลเลย์บอล1 (กลุ่ม 1) ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  เต็ม

30 พ20201 เทเบิลเทนนิส 1 (กลุ่ม 2 ) ครูวัชรากร รัตนมณี 2

  เต็ม

31 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต (กลุ่ม 1) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

32 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

33 ง20236 การขยายพันธ์พืช 1 (กลุ่ม1) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  เต็ม

34 ง20244 การขยายพันธ์พืช 2 (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 3

  เต็ม

35 ง30244 การจัดสวนแก้ว (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 4

  เต็ม

36 ง30244 การขยายพันธ์พืช 2 (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  เต็ม

37 ง30245 การปลุกพืชเศรษฐกิจ 2 (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 6

  เต็ม

38 ศ20267 การแสดงโขน 1 (กลุ่มที่ 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  เต็ม

39 ศ20241 ปฏิบัติดนตรีสากล1 (กลุ่ม 2) ครูสุภัทร บุระชัด 1

  เต็ม

40 ศ20245 ปฏิบัติดนตรีสากล5 (กลุ่ม 1) ครูสุภัทร บุระชัด 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
41 ศ30241 ปฏิบัติดนตรีสากล1 (กลุ่ม 1) ครูสุภัทร บุระชัด 4

  เต็ม

42 จ20201 ภาษาจีน 1 (กลุ่ม1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1

  เต็ม

43 ศ30243 ปฏิบัติดนตรีสากล3 (กลุ่ม 1) ครูสุภัทร บุระชัด 5

  เต็ม

44 ศ30245 ปฏิบัติดนตรีสากล5 (กลุ่ม 1) ครูสุภัทร บุระชัด 6

  เต็ม

45 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  เต็ม

46 จ20201 ภาษาจีน 1 (กลุ่ม2) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
47 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม2) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  เต็ม

48 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 3

  เต็ม

49 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม2) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
50 ศ20205 ศิลปะไทย 1 (กลุ่ม 2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  เต็ม

51 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 1) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  เต็ม

52 อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 ม.2 (กลุ่ม1) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  เต็ม

53 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 2) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  เต็ม

54 อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 ม.2 (กลุ่ม2) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
55 ง30207 เบเกอรี่ 1(กลุ่ม 2 ) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4

  เต็ม

56 ง30208 เบเกอรี่ 2 (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
57 จ20201 ภาษาจีน 1 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
58 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
59 จ20201 ภาษาจีน 1 (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
60 จ30203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 5

  เต็ม

61 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  เต็ม

62 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
63 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  เต็ม

64 จ30205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 6

  เต็ม

65 ส20209 การป้องกันการทุจริต 2 (กลุ่ม 1) ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 2

  เต็ม

66 ง20220 เปเปอร์มาเช่ (กลุ่ม 1) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

67 ง20220 เปเปอร์มาเช่ (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

68 ง30218 แกะลายลายกระจก (กลุ่ม2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
69 ง20215 เรซิ่นนูนต่ำ (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

70 ส20210 การป้องกันการทุจริต 3 (กลุ่ม 1) ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
71 ท20212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้1ม.1 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

72 ทท20212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้1ม.1 (กลุ่ม2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

73 ท20214 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้3ม.2 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
74 ท20214 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้3ม.2 (กลุ่ม2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

75 ท20216 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้5ม.3 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

76 ท20216 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้5ม.3 (กลุ่ม2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

77 ง20205 งานมาลัยใบตองดอกไม้สด1 (กลุ่ม 2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 1

  เต็ม

78 ง30209 ขนมไทย1 (กลุ่ม 2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 5

  เต็ม

79 ง20209 ขนมไทย 1 (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 2

  เต็ม

80 ง20213 ผ้าและการตกแต่ง1 (กลุ่ม 1) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 3

  เต็ม

81 ง30241 ประดิษฐ์ของชำร่วย (กลุ่ม2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
82 ง30211 อาหารไทย1 (กลุ่ม2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
83 ง30201 บัญชีเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
84 ศ20206 ศิลปะไทย 2 (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
85 ศ20206 ศิลปะไทย 2 (กลุ่ม 2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  เต็ม

86 ศ20212 ออกแบบพื้นฐาน (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  เต็ม

87 ศ30210 การพิมพ์ซิลด์สกรีน (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 5

  เต็ม