โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 2/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ศ20250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 2

  เต็ม

2 ศ20252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  เต็ม

3 ศ30248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 4

  เต็ม

4 ศ30250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 5

  เต็ม

5 พ20224 เปตอง 2 (กลุ่ม 1) ครูนาตยา สอนคำเสน 3

  เต็ม

6 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 ม.2 (กลุ่ม 1) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  เต็ม

7 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (กลุ่ม 2) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  เต็ม

8 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
9 อ20206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 (กลุ่ม 2) ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 3

  เต็ม

10 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

11 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

12 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

13 ศ20208 จิตรกรรม กลุ่ม 1 ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
14 ท20217 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม 1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

15 ศ30213 องค์ประกอบศิลป์ 1 (กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 4

  เต็ม

16 ท20217 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

17 จ20202 ภาษาจีน 2 วันจันทร์ (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
18 จ20202 ภาษาจีน 2 วันอังคาร (กลุ่ม 4) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
19 จ20204 ภาษาจีน 4 วันจันทร์ (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
20 จ20204 ภาษาจีน 4 วันศุกร์ (กลุ่ม 4) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 2

  เต็ม

21 จ20206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
22 จ20206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
23 จ30204 ภาษาจีน 4 (กลุ่ม 2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
24 จ30206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 1) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
25 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2 (กลุ่ม 1) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  เต็ม

26 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2 (กลุ่ม 2) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
27 จ20202 ภาษาจีน 2 วันจันทร์ (กลุ่ม 1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1

  เต็ม

28 จ20202 ภาษาจีน 2 วันอังคาร (กลุ่ม 3) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
29 จ20204 ภาษาจีน 4 วันจันทร์ (กลุ่ม 1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  เต็ม

30 จ20204 ภาษาจีน 4 วันศุกร์ (กลุ่ม 3) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
31 ง20236 การขยายพันธ์พืช 1 (กลุ่ม 1) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
32 ง20236 การขยายพันธ์พืช 1 (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

33 ง20237 รายวิชา การปลูกไม้ประดับ (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 3

  เต็ม

34 ง30228 การขยายพันธ์พืช (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
35 ง30237 เลี้ยงกบ (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
36 ง30240 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
37 ง20243 ดอกไม้ประดิษฐ์ (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1

  เต็ม

38 ง20210 ขนมไทย 2 (กลุ่ม 1) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 2

  เต็ม

39 ง20207 เบเกอรี่ 1 (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
40 ง30208 เบเกอรี่ 2 (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4

  เต็ม

41 ง30212 อาหารไทย 2 (กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 6

  เต็ม

42 ง30202 บัญชีเบื้องต้น 2 (ุ่กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
43 ท20202 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 2 (กลุ่ม 1) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  เต็ม

44 ท20202 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 2 (กลุ่ม 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  เต็ม

45 ท20204 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 4 (กลุ่ม 1) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  เต็ม

46 ท20204 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 4 (กลุ่ม 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  เต็ม

47 ท20206 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 6 (กลุ่ม 1) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  เต็ม

48 ท20206 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 6 (กลุ่ม 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  เต็ม

49 ง20201 บัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 1) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
50 ง20201 บัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
51 ส20205 พุทธทาสศึกษา (กลุ่ม 1) ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
52 ง20227 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (กลุ่ม 1) ครูวานิช เรืองวงษ์ 1

  เต็ม

53 ง20222 เปเปอร์มาเช่ (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

54 ง20215 เรซิ่นนูนต่ำ (กลุ่ม 1) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
55 ง30217 กระจกพ่นทราย (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 4

  เต็ม

56 ศ20209 การวาดเขียนพื้นฐาน (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
57 ศ20213 ศิลปะสีน้ำ (กลุ่ม 2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
58 ศ20203 การพิมพ์ซิลด์สกรีน (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  เต็ม

59 ศ20228 ปฏิบัติอังกะลุง 2 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
60 ศ20222 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 2 (กลุ่ม 2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  เต็ม

61 ศ20224 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 4 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
62 ศ20232 ปฏิบัติอังกะลุง 6 (กลุ่ม 2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  เต็ม

63 ศ30225 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
64 ศ30226 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
65 ศ30227 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 3 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
66 ว30287 กราฟิกเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 1) ครูสายฝน บุราคร 6

  เต็ม

67 พ20202 เทเบิลเทนนิส 2 (กลุ่ม 1) ครูวัชรากร รัตนมณี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
68 ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2 (กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 5

  เต็ม

69 ศ30271 การแสดงโขน 2 (กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
70 พ20212 วอลเลย์บอล 2 (กลุ่ม 2) ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 1

  เต็ม