โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 2/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 อ20206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 (กลุ่ม 2) ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 3

  เต็ม

2 พ20224 เปตอง 2 (กลุ่ม1) ครูนาตยา สอนคำเสน 3

  เต็ม

3 ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2 (กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
4 ศ20250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 2

  เต็ม

5 ศ20252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 (กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  เต็ม

6 ศ30248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 4

  เต็ม

7 ศ30271 การแสดงโขน 2 (กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
8 ศ30250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม1) ครูศศิธร ปานเพชร 5

  เต็ม

9 ศ30252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 6

  เต็ม

10 พ20212 วอลเลย์บอล 2 (กลุ่ม 1) ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  เต็ม

11 ส20205 พุทธทาสศึกษา1 (กลุ่ม 1) ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
12 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (กลุ่ม 1) ครูรัตนาพร คล้ายสำลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
13 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (กลุ่ม 2) ครูรัตนาพร คล้ายสำลี 2

  เต็ม

14 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2 (กลุ่ม 1) ครูพีรพล พราหมเพชร 1

  เต็ม

15 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2 (กลุ่ม 2) ครูพีรพล พราหมเพชร 1

  เต็ม

16 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

17 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

18 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

19 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

20 ท20217 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม1) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

21 ท20217 ห้องสมุดเพือการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

22 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต 1 (กลุ่ม 1) ครูบุญมี โอทอง 3

  เต็ม

23 ง30240 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กลุ่ม 2) ครูบุญมี โอทอง 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
24 ง30249 การเลี้ยงสัตว์ปีก (กลุ่ม 2) ครูบุญมี โอทอง 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
25 ง30243 การขยายพันธ์กบ (กลุ่ม 2) ครูบุญมี โอทอง 6

  เต็ม

26 ศ20201 การออกแบบลวดลายไทย (กลุ่ม2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  เต็ม

27 ศ20209 การวาดเขียนพื้นฐาน (กลุ่ม2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  เต็ม

28 ง20218 งานเขียนแบบ 1 (กลุ่ม1) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
29 ง20218 งานเขียนแบบ 1 (กลุ่ม2) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
30 ง20219 งานเขียนแบบ 2 (กลุ่ม1) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
31 ง20226 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 (กลุ่ม2) ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
32 พ20202 เทเบิลเทนนิส 2 (กลุ่ม 2) ครูวัชรากร รัตนมณี 2

  เต็ม

33 ง20206 งานมาลัยใบตองดอกไม้สด 2 (กลุ่ม1) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
34 ง20206 งานมาลัยใบตองดอกไม้สด 2 (กลุ่ม2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
35 ง20210 ขนมไทย 2 (กลุ่ม1) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 2

  เต็ม

36 ง20214 ผ้าและการตกแต่ง 2 (กลุ่ม 1) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 3

  เต็ม

37 ง30242 ดอกไม้ประดิษฐ์ (กลุ่ม 2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 4

  เต็ม

38 ง30210 ขนมไทย 2 (กลุ่ม 2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 5

  เต็ม

39 ง30241 ประดิษฐ์ของชำร่วย (กลุ่ม 2) ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 6

  เต็ม

40 ศ20270 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 (กลุ่ม 2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
41 ศ20242 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 (กลุ่ม1) ครูสุภัทร บุระชัด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
42 ศ20244 ปฏิบัติดนตรีสากล 4 (กลุ่ม1) ครูสุภัทร บุระชัด 2

  เต็ม

43 ศ20244 ปฏิบัติดนตรีสากล 4 (กลุ่ม2) ครูสุภัทร บุระชัด 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
44 ศ2024ุ6 ปฏิบัติดนตรีสากล 6 (กลุ่ม1) ครูสุภัทร บุระชัด 3

  เต็ม

45 ศ2024ุ6 ปฏิบัติดนตรีสากล 6 (กลุ่ม2) ครูสุภัทร บุระชัด 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
46 ศ3024ุ2 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 (กลุ่ม1) ครูสุภัทร บุระชัด 4

  เต็ม

47 ว20216 โปรแกรมตารางงาน (กลุ่ม 1) ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
48 ว20216 โปรแกรมตารางงาน (กลุ่ม 2) ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 2

  เต็ม

49 ง20237 การปลูกไม้ประดับ (กลุ่ม 1) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

50 ง20245 สมุนไพรเพื่อชีวิต 2 (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

51 ง20241 การจัดสวนถาด (กลุ่ม1) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  เต็ม

52 ง20241 การจัดสวนถาด (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
53 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต 1 (กลุ่ม2) ครูพงค์ษา คุณชล 3

  เต็ม

54 ง20228 การขยายพันธุ์พืช (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  เต็ม

55 ศ20222ดนตรีไทย-ขับร้องไทย2 (กลุ่ม2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
56 ศ20224ดนตรีไทย-ขับร้องไทย4 (กลุ่ม2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
57 ศ20226ดนตรีไทย-ขับร้องไทย6 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
58 ศ30229 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย1 (กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
59 ศ30230 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย2 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 5

  เต็ม

60 ศ30231ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย3 (กลุ่ม1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
61 ง20221 เปเปอร์มาเช่ (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

62 ง20215 เรซิ่นนูนต่ำ (กลุ่ม 1) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

63 ง30217 กระจกพ่นทรายกลุ่ม 2 (กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
64 ง30202 บัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
65 ศ20209 วาดเขียนพื้นฐาน (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1

  เต็ม

66 ศ20202 การเขียนตัวอักษรและป้าย (กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  เต็ม

67 ศ20210 องค์ประกอบศิลป์ 1 (กลุ่ม 2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 34