โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 2/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ศ20248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูศศิธร ปานเพชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
2 ศ20250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูศศิธร ปานเพชร 2

  เต็ม

3 ศ20252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  เต็ม

4 ศ30248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7) ครูศศิธร ปานเพชร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
5 ศ30250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูศศิธร ปานเพชร 5

  เต็ม

6 ศ30252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 6-7) ครูศศิธร ปานเพชร 6

  เต็ม

7 ว20223 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูเบญจมาศ เรืองนุ่น 2

  เต็ม

8 ท20204 เสริมการอ่านพัฒนาการเขียน 4 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูจุฑามาศ ศาสตร์เจริญ 2

  เต็ม

9 ศ20211 องค์ประกอบศิลป์ 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ ุ6-7 ) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  เต็ม

10 ศ20213 องค์ประกอบศิลป์ 1 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7 ) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 4

  เต็ม

11 พ20206 ฟุตบอล 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 3

  เต็ม

12 พ20212 วอลเลย์บอล 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  เต็ม

13 ง20244 การขยายพันธ์พืช 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1 -2) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

14 ง20245 สมุนไพรเพื่อชีวิต 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  เต็ม

15 พ20224 เปตอง 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูวรรนิศา นาคขาว 2

  เต็ม

16 ศ20261 นาฏศิลป์นานาชาติ 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูชุติมา จรชัย 1

  เต็ม

17 ศ20270 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูชุติมา จรชัย 2

  เต็ม

18 ศ20271 นาฏศิลป์พื้นเมือง 3 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูชุติมา จรชัย 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
19 ศ 30263 นาฏศิลป์นานาชาติ 1 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7) ครูชุติมา จรชัย 4

  เต็ม

20 ศ30264 นาฏศิลป์นานาชาติ 2 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูชุติมา จรชัย 5

  เต็ม

21 ศ30266 นาฏศิลป์มาตรฐาน 2 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 6-7) ครูชุติมา จรชัย 6

  เต็ม

22 ศ20270 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูชุติมา จรชัย 2

  เต็ม

23 ง30231 ไม้ประดับ (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูพงค์ษา คุณชล 4

  เต็ม

24 ง30244 การขยายพันธุ์พืช 2 (กลุ่ม 2 วันอังคาร คาบ 3-4) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  เต็ม

25 ง30236 แปลงนาสาธิต (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูพงค์ษา คุณชล 6

  เต็ม

26 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

27 ท20213 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  เต็ม

28 ศ20264 นาฏศิลป์มาตรฐาน 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1 - 2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  เต็ม

29 ศ20264 นาฏศิลป์มาตรฐาน 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6 - 7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  เต็ม

30 ศ20268 การแสดงโขน 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6 - 7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
31 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

32 ศ30265 นาฏศิลป์มาตรฐาน 1 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6 - 7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 4

  เต็ม

33 ศ30271 การแสดงโขน 2 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1 - 2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 5

  เต็ม

34 ศ30262 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 6 - 7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 6

  เต็ม

35 ท20215 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 4 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

36 ท20217 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

37 ท20217 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 6 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

38 ง20243 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1 - 2 ) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1

  เต็ม

39 ง30252 หลักการตลาด (กลุ่ม 2 วันอังคาร คาบ 3-4) ครูกฤตยชญ์ วิเชียรวัฒนา 5

  เต็ม

40 ง20243 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6 - 7) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
41 จ20201 ภาษาจีน 1 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 1

  เต็ม

42 ศ20222 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ1-2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
43 ศ20234 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
44 ศ20224 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 4 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  เต็ม

45 ศ20236 ดนตรีไทยปฏฺิบัติตามความถนัด 4 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  เต็ม

46 ศ20226 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 6 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
47 จ20204 ภาษาจีน 4 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
48 ศ20238 ดนตรีไทยปฏฺิบัติตามความถนัด 6 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  เต็ม

49 ท20220 เสริมทักษะภาษาไทย 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1 - 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
50 จ20204 ภาษาจีน 4 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
51 ค21204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6 - 7) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
52 ค22204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6 - 7) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
53 จ30206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 6-7) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 6

  เต็ม

54 ท20222 เสริมทักษะภาษาไทย 4 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1 - 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  เต็ม

55 ง20210 ขนมไทย 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6 - 7) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 2

  เต็ม

56 ท20224 เสริมทักษะภาษาไทย 6 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1 - 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  เต็ม

57 ค23204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6 - 7) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
58 ง20213 ผ้าเเละการตกเเต่ง 1 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1 - 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 3

  เต็ม

59 ง20213 ผ้าเเละการตกเเต่ง 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6 - 7) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 3

  เต็ม

60 ง30208 เบเกอรี่ 2 (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3 - 4) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4

  เต็ม

61 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 2

  เต็ม

62 ว20210 คอมพิวเตอร์ 2 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูปาลิดา เส้งสุย 3

  เต็ม

63 ง30211 อาหารไทย 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3 - 4) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 6

  เต็ม

64 จ20203 ภาษาจีน 3 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 2

  เต็ม

65 จ20206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 3

  เต็ม

66 จ20206 ภาษาจีน 6 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 3

  เต็ม

67 อ20206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูTeacher 1 Donsakwit 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
68 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูTeacher 2 Donsakwit 2

  เต็ม

69 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูTeacher 2 Donsakwit 2

  เต็ม

70 อ20214 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูTeacher 2 Donsakwit 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
71 อ20214 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูTeacher 2 Donsakwit 3

  เต็ม

72 ง30201 การบัญชีเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูวนิดา เทพจินดา 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 8
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
73 ง30202 การบัญชีเบื้องต้น 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  เต็ม

74 ง20201 การบัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
75 ง20201 การบัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  เต็ม

76 ง30217 กระจกพ่นทราย (กลุ่ม 2 วันพูธ คาบ 3-4) ครูวานิช เรืองวงษ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
77 ง20221 เปเปอร์มาเช่ 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

78 ง20215 เรเซิ่นนูนต่ำ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

79 ท20213 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน 2 (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 1

  เต็ม

80 ง20241 การจัดสวนถาด (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 1

  เต็ม

81 ง20241 การจัดสวนถาด (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 1

  เต็ม

82 ง20237 การปลูกไม้ประดับ (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 2

  เต็ม

83 ง20226 ช่างเดินสายไฟในอาคาร (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 3

  เต็ม

84 ง20226 ช่างเดินสายไฟในอาคาร (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
85 ง30203 การปลูกพืชเศรษฐกิจ (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 4

  เต็ม

86 ง30237 การเลี้ยงกบ (กลุ่ม 2 วันอังคาร คาบ 3-4) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
87 ง30299 การปลูกไม้ตัดดอก (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 6

  เต็ม

88 ง20237 การปลูกไม้ประดับ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 2

  เต็ม

89 ศ20202 การเขียนตัวอักษรและป้าย (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  เต็ม

90 ศ20206 ศิลปไทย 2 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1

  เต็ม

91 ศ20208 จิตรกรรม (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  เต็ม

92 ว20231 หุ่นยนต์ 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูวราพล ปานประทีป 3

  เต็ม

93 ว30294 หุ่นยนต์และนวัตกรรม 2 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูวราพล ปานประทีป 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 16