โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 1/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ท20216 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 5 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
2 ว30291 การสร้างเว็บไซต์ (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูเบญจมาศ เรืองนุ่น 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
3 ศ30251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบที่ 6-7) ครูศศิธร ปานเพชร 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
4 ว20223 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูเบญจมาศ เรืองนุ่น 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
5 ศ30208 การเขียนป้ายโฆษณา (กลุ่ม 1 วันพูธ คาบ6-7) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
6 ท20223 เสริมทักษะภาษาไทย 5 (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
7 ศ30207 การเขียนภาพไทย (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบที่ 6-7) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
8 ส20210 การป้องกันการทุจริต 3 (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
9 ง30201 บัญชีเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
10 ศ20210 การออกแบบพื้นฐาน (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  เต็ม

11 ศ20251 ทฤษฏีดนตรีสากล 5 (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
12 ท20214 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 3 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

13 ศ20267 การแสดงโขน 1 (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
14 ศ30209 ภาพพิมพ์ (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 5

  เต็ม

15 ง20201 บัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  เต็ม

16 ท20221 เสริมทักษะภาษาไทย 3 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
17 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (กลุ่ม 1 วันฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 3

  เต็ม

18 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
19 ศ30210 การพิมพ์ซิลด์สกรีน (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
20 ท20203 เสริมการอ่านพัฒนาการเขียน 3 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูสิริมาภรณ์ กลิ่นเสาวคนธ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
21 อ20213 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (กลุ่ม 1 วันพฤหัสบดี คาบ 1-2) ครูVane - 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
22 ศ30270 การแสดงโขน 1 (กลุ่ม 1 วันพุธ คาบ 1-2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
23 ท20216 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 5 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
24 ศ20207 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
25 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
26 ศ20269 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 2

  เต็ม

27 ง30235 การเลี้ยงปลาสวยงาม (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูพงค์ษา คุณชล 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
28 ว20210 คอมพิวเตอร์ 2(กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูปาลิดา เส้งสุย 3

  เต็ม

29 ง30228 การขยายพันธ์ุพืช (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  เต็ม

30 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  เต็ม

31 พ20206 ฟุตบอล 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
32 ง30247 การขายเบื้องต้น (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี คาบ 6-7) ครูกฤตยชญ์ วิเชียรวัฒนา 5

  เต็ม

33 ศ20210 การออกแบบพื้นฐาน (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
34 ง20209 ขนมไทย 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 2

  เต็ม

35 ว30289 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูวราพล ปานประทีป 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
36 จ30205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 3-4) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
37 ศ20225 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 5 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
38 อ20209 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
39 ง20215 เรซิ่นนูนต่ำ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
40 ง20246 การขายเบื้องต้น (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูกฤตยชญ์ วิเชียรวัฒนา 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
41 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
42 จ20205 ภาษาจีน 5 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
43 อ20213 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 6-7) ครูVane - 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
44 จ20203 ภาษาจีน 3 ครูเกตน์สิรี (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
45 จ20203 ภาษาจีน 3 ครูทิพย์สุดา (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
46 อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 6-7) ครูVane - 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
47 ศ30203 ศิลปะการออกแบบ (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 4

  เต็ม

48 ศ30233 ปฏิบัติอังกะลุง 1 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7) ครูมลิวัลย์ แสงลี 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
49 ศ30261 นาฏศิลป์เมือง 1 (กลุ่ม 1 วันอังคาร คาบ 6-7) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
50 ง30207 เบเกอรี่ 1(กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
51 ง30218 งานแกะลายกระจก (กลุ่ม2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูวานิช เรืองวงษ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
52 ง30246 วิถีเกษตรแนวใหม่ (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูพงค์ษา คุณชล 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
53 ว30293 หุ่นยนต์และนวัตกรรม 1 (กลุ่ม 2 วันพุธ คาบ 3-4) ครูวราพล ปานประทีป 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
54 ท20214 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 3 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 2

  เต็ม

55 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
56 ส20209 การป้องกันการทุจริต 2 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
57 พ20223 เปตอง 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูครูพละ คนใหม่ 2

  เต็ม

58 ศ20207 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
59 ศ20223 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 3 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
60 ง20220 เปเปอร์มาเช่ 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

61 อ20209 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
62 อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (กลุ่ม 2 วันศุกร์ คาบ 1-2) ครูVane - 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
63 ท20212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
64 ท20212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
65 ท20219 เสริมทักษะภาษาไทย 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
66 ส20201 สุราษฎร์ธานี ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
67 พ20211 วอลเลย์บอล 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
68 ศ20205 ศิลปะไทย 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
69 ศ20209 การวาดเขียนพื้นฐาน ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
70 ศ20233 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
71 ศ20263 นาฏศิลป์มาตรฐาน 1 ( กลุ่ม 1 ; วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  เต็ม

72 ง20236 การขยายพันธ์พืช (กลุ่ม 1 วันจันทร์ คาบ 1 -2) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
73 อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน 1 (กลุ่ม 1 : วันจันทร์ คาบ 1-2) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
74 ท20201 เสริมการอ่านพัฒนาการเขียน 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูสุวรรณี จันธิบดี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
75 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
76 ว20230 หุ่นยนต์ 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูนพสถิตย์ เส้งสุย 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
77 ส20201 สุราษฎร์ธานี ครูโพสิฐ์ ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูโพสิฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
78 ศ20205 ศิลปะไทย 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
79 ศ20247 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูศศิธร ปานเพชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
80 ศ20221 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 1 ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
81 ง20203 แกะสลักผักผลไม้ ( กลุ่ม 2 ; วันอังคาร คาบ 2-3) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
82 อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน 1 (กลุ่ม 2 : วันอังคาร คาบ 2-3) ครูสุชาวดี กำลังมาก 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
83 อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1 (กลุ่ม 2 : วันอังคาร คาบ 2-3) ครูVane - 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1