โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายการรายวิชา ปีการศึกษา 1/2567


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูไหมมู่หน๊ะ หนิเร่ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูธนศักดิ์ นาคมณี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
3 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูAvegail Samoranos Abadlla 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
4 อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูJessa Domingo Silao 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
5 ว20230 หุ่นยนต์ 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูณัฐพล ทองยวน 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
6 ศ20250 ศิลปะไทย (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
7 ศ21281 ปฎิบัติดนตรีไทย (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
8 ศ21287 ดนตรีสากลเพื่อสุนทรียะ (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
9 ศ21276 การเรียนนาฎศิลป์พื้นฐานเพลงช้า-เพลงเร็ว (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูชุติมา จรชัย 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
10 ศ20209 การวาดเขียนพื้นฐาน (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
11 ศ21281 ปฎิบัติดนตรีไทย (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
12 ศ21287 ดนตรีสากลเพื่อสุนทรียะ (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
13 ศ21276 การเรียนนาฎศิลป์พื้นฐานเพลงช้า-เพลงเร็ว (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
14 ง20236 การขยายพันพืช 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูพงค์ษา คุณชล 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
15 ง20203 การแกะสลักผลไม้ (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
16 ง20208 งานเชื่อมไฟฟ้า 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 1

  เต็ม

17 ง20218 งานเขียนแบบ 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
18 พ20223 เปตอง 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูวรรนิศา นาคขาว 1

  เต็ม

19 พ20211 วอลเลย์บอล 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  เต็ม

20 ว20226 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
21 ว20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูลัดดา ชัชวาลย์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
22 อ20209 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูJessa Domingo Silao 2

  เต็ม

23 อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 2) ครูJessa Domingo Silao 2

  เต็ม

24 ศ20204 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
25 ศ20208 จิตรกรรม (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  เต็ม

26 ศ20223 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 3 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
27 ศ20249 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 2

  เต็ม

28 ศ20277 การแสดงแม่บทเล็ก (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 2

  เต็ม

29 ศ20204 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
30 ศ20208 จิตรกรรม (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
31 ศ20235 ดนตรีไทยปฎิบัติตามความถนัด 3 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
32 ศ20243 ปฎิบัติดนตรีสากล 3 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 2

  เต็ม

33 ศ20278 การแสดงระบำมาตรฐาน (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูชุติมา จรชัย 2

  เต็ม

34 ง20220 เปเปอร์มาเช่ 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
35 ง20238 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 (กลุ่ม 1) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 2

  เต็ม

36 ง20238 สมุนไพรเพื่อชีวิต 1 (กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 2

  เต็ม

37 ง20209 ขนมไทย 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
38 พ20207 ฟุตซอล 1 (วันจันทร์ กลุ่ม 1) ครูศิริรัตน์ สัสดีเมือง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
39 พ20221 กรีฑา 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวรรนิศา นาคขาว 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
40 ท20223 เสริมทักษะภาษาไทย 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
41 ศ20212 การออกแบบพื้นฐาน (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 3

  เต็ม

42 ศ20225 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
43 ศ20245 ปฎิบัติดนตรีสากล 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
44 ศ20273 นาฏศิลป์พื้นเมือง 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูชุติมา จรชัย 3

  เต็ม

45 ง20226 งานเดินสายไฟในอาคาร 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
46 พ20205 ฟุตบอล 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูภานุวัฒน์ เอียดทอง 3

  เต็ม

47 อ20213 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูJessa Domingo Silao 3

  เต็ม

48 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูAvegail Samoranos Abadlla 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
49 จ20205 ภาษาจีน 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
50 จ20205 ภาษาจีน 5 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1 ครูหนึ่งขนิษาฐา ) ครูหนึ่งขนิษฐา ทิวแพ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
51 ว20218 พิมพ์ดิดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 1) ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
52 ท20216 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 3

  เต็ม

53 ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
54 ศ20212 การออกแบบพื้นฐาน (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 3

  เต็ม

55 ศ20237 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 5 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูมลิวัลย์ แสงลี 3

  เต็ม

56 ศ20251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
57 ง20215 เรซิ่นนูนต่ำ (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

58 ง20226 งานเดินสายไฟในอาคาร 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 3

  เต็ม

59 ง20201 บัญชีเบื้องต้น (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 3

  เต็ม

60 อ20213 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูJessa Domingo Silao 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
61 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูAvegail Samoranos Abadlla 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
62 จ20205 ภาษาจีน 5 (วันศุกร์ กลุ่ม 2 ครูเกตน์สิรี) ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
63 ว20218 พิมพ์ดิดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 3

  เต็ม

64 ศ30241 ปฏิบัติดนตรีสากล 1 (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
65 ศ30247 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
66 ศ30265 นาฏศิลป์ไทยมาตราฐาน 1 (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูชุติมา จรชัย 4

  เต็ม

67 ศ30270 การแสดงโขน 1 (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
68 ง30208 เบเกอรี่ 1 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
69 ง30246 เกษตรวิถีใหม่ (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 4

  เต็ม

70 ง30201 บัญชีเบื้องต้น 1 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
71 ง30228 การขยายพันพืช 1 (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูพงค์ษา คุณชล 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
72 ง30226 งานประดับยนต์ (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 5

  เต็ม

73 ง30247 การขายเบื้องต้น (วันอังคาร กลุ่ม 1) ครูกฤตยชญ์ วิเชียรวัฒนา 5

  เต็ม

74 ศ30209 ภาพพิมพ์ (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 5

  เต็ม

75 ศ30249 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูศศิธร ปานเพชร 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
76 ศ30243 ปฏิบัติดนตรีสากล 3 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
77 ศ3267 การแสดงมโนราห์ 1 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 5

  เต็ม

78 ศ30261 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 (วันพุธ กลุ่ม 2) ครูชุติมา จรชัย 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
79 ศ30245 ปฏิบัติดนตรีสากล 5 (วันพุธ กลุ่ม 1) ครูนัทธพงศ์ คงประพันธ์ 6

  เต็ม

80 ศ30251 ทฤษฎีดนตรีสากล 5 (วันพุธ กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 6

  เต็ม

81 ศ30269 การแสดงมโนราห์ 3 (วันพุธ กลุ่ม 1) ครูชุติมา จรชัย 6

  เต็ม

82 ง30235 การเลี้ยงปลาสวยงาม (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูพงค์ษา คุณชล 6

  เต็ม

83 ง30213 งานแกะลายกระจก (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวานิช เรืองวงษ์ 6

  เต็ม

84 ง30230 การปลูกพืชเศรษฐกิจ (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูรัชชานนท์ ไวยกิจการณ์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
85 ง30201 บัญชีเบื้องต้น 1 (วันศุกร์ กลุ่ม 2) ครูวนิดา เทพจินดา 6

  เต็ม